Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

I. OBECNÉ PODMÍNKY

Kupující, který není spotřebitelem, je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí zboží jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Oprávněnou reklamaci je možné podat:

a) e-mailem nebo doporučeným dopisem

b) doručením na adresu provozovny

Povinnost kupujícího

  1. Kupující je povinen reklamované zboží předat prodávajícímu kompletní, pokud je to důležité pro posouzení vady. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci z důvodu hygienického znečištění.
  2. Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu zajišťuje kupující, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.  V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud. U neoprávněných reklamací uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s cestou na odborné posouzení předmětu reklamace v nejnižším nutném rozsahu dle aktuálního ceníku služeb.
  3. Kupující vyplní reklamační formulář, který lze stáhnout zde a co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy.

Povinnost prodávajícího

  1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník dle charakteru reklamované vady rozhodne o reklamaci ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů ve složitých případech. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba pro odborné posouzení vady (dle povahy vady a zboží). Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakter vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace i způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. V zastoupení prodávajícího a na jeho odpovědnost bude reklamaci (dle charakteru vady) vyřizovat prodávajícím pověřená osoba (zpravidla výrobce).
  2. Kupující nemá práva z vadného plnění a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci. Jedná se zejména o případy běžného opotřebení, nevhodného ošetření, vlivu povětrnostních podmínek, neodborné manipulace, mechanického poškození, nesprávného používání nebo údržby, neodborného zásahu nebo nerespektování návodu na použití.
  3. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání / doručení zboží prodávajícímu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. S výslovným souhlasem kupujícího lze dohodnout delší termín vyřízení reklamace u výrobků, které mají výrazně delší dodací lhůty než je 30 dnů, maximálně však 3 měsíce. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny reklamovaného zboží. Lhůta na vyřízení reklamace neběží, pokud kupující neposkytuje součinnost a to po dobu, po kterou neumožní nakládat prodávajícímu s vadným zbožím za účelem odstranění vady.
  4. Při vyřizování reklamace u smluvní prodloužené záruky za jakost, která je poskytována u vybraného zboží, se postupuje podle jednotlivých smluvních ujednání prodloužené záruky.

II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během dvanácti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud si zboží neodebírá kupující osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (např. v druhu nebo množství) anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí zboží jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Spotřebiteli ale neučinění těchto kroků nijak nekrátí jeho práva.

Záruční podmínky

1. Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

2. Zákazník doručí reklamované zboží na adresu prodejny nebo je možno po dohodě vyzvednout reklamované zboží u zákazníka. V případě oprávněné reklamace hradí skutečné náklady na dopravu prodávající.

3. Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží anebo po předchozí dohodě přiveze zboží na adresu zákazníka. Zákazník se také může dotázat na aktuální stav reklamace buď telefonicky, nebo e-mailem.

4. Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech: - neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím - poškozením zboží živly - poškozením zboží nadměrným zatěžováním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití - poškozením zboží při přepravě

5. Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

Práva plynoucí ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

-jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Produkt přidán do oblíbených
Produkt byl přidán k porovnání